С Т А Т У Т ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Загальні положення

 1. Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді (далі – ХДЦЕВУМ) – державний позашкільний навчальний заклад        утворений, зареєстрований в порядку, визначеному законодавством,              що регулює діяльність позашкільного навчального закладу, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування у галузі освіти, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433  і   цим Статутом.  Для забезпечення своєї головної мети та цілей також може керуватись у роботі іншими законодавчими актами та нормативними документами, які не суперечать визначеному законом порядку діяльності ХДЦЕВУМ.
 2. Засновником ХДЦЕВУМ є Міністерство освіти і науки України (далі – МОН).
 3. Повне найменування українською мовою – Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді.

Скорочене найменування українською мовою – ХДЦЕВУМ.

 1. Юридична адреса: Україна, 29013, м. Хмельницький, вулиця Кам’янецька, 57.

 2. ХДЦЕВУМ є юридичною особою, має реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, штамп, печатку, бланки встановленого зразка, ідентифікаційний код і діє на підставі цього Статуту, затвердженого в установленому порядку.

ХДЦЕВУМ має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових зобов’язань, бути позивачем і відповідачем у суді.

 1. Статут ХДЦЕВУМ розроблено відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1 розділу І Статуту та у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства та погоджено на загальних зборах колективу.

 2. МОН, місцевий орган управління освітою Хмельницької обласної державної адміністрації відповідно до повноважень, визначених актами законодавства України, здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства і цього Статуту та приймають відповідні рішення в разі їх порушень.

Трудовий розпорядок ХДЦЕВУМ визначається Правилами внутрішнього розпорядку, розробленими відповідно до законодавства та затвердженими у встановленому порядку.

Мета та завдання діяльності ХДЦЕВУМ

 1. Метою діяльності ХДЦЕВУМ є:      надання позашкільної освіти учням (вихованцям), слухачам професійно-технічних навчальних закладів, студентам вищих навчальних закладів  І-ІІ рівнів акредитації  (далі – вихованці), формування умінь і навичок відповідно до їх здібностей, обдарувань і стану здоров’я;

забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців;

створення умов для багатопрофільного навчання вихованців у гуртках і творчих об’єднаннях за інтересами;

координація діяльності  професійно-технічних,  загальноосвітніх, позашкільних,  вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області щодо організації позаурочної виховної роботи;

надання навчальним закладам Хмельницької області організаційно-методичної допомоги щодо організації позашкільної освіти художньо-естетичного та національно-патріотичного напрямів.

 1. Основними завданнями ХДЦЕВУМ є:

виховання громадянина України;

вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

виховання у вихованців поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

виховання у вихованців патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;

створення умов для творчого, інтелектуального,  духовного і фізичного розвитку вихованців;

формування у вихованців свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, що не забезпечуються іншими складовими структури освіти;

задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;

пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;

організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм;

профілактика бездоглядності і правопорушень;

формування здорового способу життя вихованців;

удосконалення фізичного розвитку молоді, підготовка до військової служби у Збройних Силах України;

виховання у вихованців шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

виховання у вихованців свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

надання методичної допомоги навчальним закладам системи професійно-технічної освіти з питань упровадження форм і методів з різних напрямків роботи в практику навчально-виховної діяльності;

організація підвищення кваліфікації фахівців у порядку, встановленому законодавством;

здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

 1. ХДЦЕВУМ має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи та засоби організації навчально-виховного процесу;

організовувати роботу гуртків за різними напрямами позашкільної освіти;

проводити експериментальну, пошукову роботу спільно з  навчальними закладами;

користуватися пільгами, передбаченими законодавством України;

створювати структурні підрозділи;

формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати та матеріального заохочення в межах власного кошторису, затвердженого органом управління освітою Хмельницької обласної державної адміністрації;

здійснювати ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

розвивати матеріально-технічну базу.

У випадках, передбачених законодавством України, ХДЦЕВУМ має   право надавати платні послуги з певних видів діяльності після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій.

 1. ХДЦЕВУМ несе відповідальність перед суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань, визначених законодавством України;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виховної діяльності;

дотримання фінансової дисципліни;

дотримання безпечних умов освітньої діяльності.

 1. Мова навчання та виховання у ХДЦЕВУМ визначається Конституцією України та відповідним законом України.

 2. ХДЦЕВУМ співпрацює з іншими навчальними закладами, громадськими організаціями, творчими колективами, товариствами на паритетних засадах. Взаємовідносини ХДЦЕВУМ з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними відповідно до законодавства України.

Структура ХДЦЕВУМ

 1.  Структура і штат ХДЦЕВУМ визначаються його директором у межах видатків на оплату праці відповідно до основних напрямів діяльності закладу та затверджуються органом управління освітою Хмельницької обласної державної адміністрації.
 2. Структурними підрозділами ХДЦЕВУМ можуть бути відділи, кабінети, постійно діючі та тимчасові виставки, спеціалізовані та творчі майстерні  тощо.

Організація навчально-виховного процесу

 1. ХДЦЕВУМ проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну та організаційно-масову роботу.

 2. Позашкільна освіта у ХДЦЕВУМ здійснюється за такими напрямами:

художньо-естетичний;

науково-технічний;

національно-патріотичний;

туристсько-краєзнавчий;

соціально-реабілітаційний.

 1. ХДЦЕВУМ створює належні умови для вибору вихованцями видів творчої діяльності відповідно до їхніх інтересів і запитів.

 2. ХДЦЕВУМ працює за річним планом роботи, погодженим з органом управління освітою Хмельницької обласної державної адміністрації, реалізує основні напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку України, інтересів вихованців, потреб сім’ї, запитів навчальних закладів, молодіжних і дитячих громадських організацій.

 3. Навчально-виховний процес у ХДЦЕВУМ здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, що затверджуються в установленому законодавством порядку.

Залежно від рівня творчого об’єднання вихованців навчання може вестись за програмами від одного місяця до кількох років.

 1. ХДЦЕВУМ організовує та проводить всеукраїнські, обласні, регіональні, міські, очні, заочні організаційно-масові заходи, свята, конкурси, фестивалі; створює умови для дозвілля, відпочинку, спілкування вихованців та їх батьків. Здійснює пошуки сучасних форм роботи, підтримує соціально значимі ініціативи і рухи. Робить доступною позашкільну освіту для всіх учнів навчальних закладів області.

 2. У своїй роботі ХДЦЕВУМ взаємодіє з громадськими організаціями, навчальними закладами різних форм акредитації, позашкільними та культурно-просвітницькими закладами різних відомств.

 3. Індивідуальні та групові навчання у ХДЦЕВУМ і проводяться відповідно до встановленого законодавством порядку.

 4. Прийом вихованців до ХДЦЕВУМ здійснюється впродовж навчального року (по мірі закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців і за згодою адміністрацій закладів освіти, як на безкоштовній основі, так і на комерційній основі, умови якої розробляються ХДЦЕВУМ.

До ХДЦЕВУМ зараховуються вихованці, як правило, віком від 5           до 25 років. Програми окремих творчих об’єднань можуть передбачати інший вік.

Прийом вихованців до гуртків, клубів, об’єднань ХДЦЕВУМ здійснюється на підставі заяв їх батьків або осіб, які їх замінюють, або заяв вихованців, яким виповнилося 16 років.

 1. Навчально-виховний процес у ХДЦЕВУМ здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням віку, психофізичного розвитку, стану здоров’я у різноманітних організаційних формах: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, концерт, репетиція, акція, фестиваль, конкурс, практична робота, заочні та дистанційні форми навчання тощо.

 2. Середня наповнюваність гуртка, групи, секції та інших організаційних форм у ХДЦЕВУМ становить, як правило, 10-15 вихованців.

Наповнюваність окремих гуртків, груп, інших творчих об’єднань установлює директор закладу, залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного процесу, рівня майстерності вихованців відповідно до законодавства.

 1. Початок і кінець навчального року в ХДЦЕВУМ визначається МОН.

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання ХДЦЕВУМ.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня по 31 грудня.

ІІ семестр – з 01 січня по 30 червня.

Прийом вихованців до ХДЦЕВУМ може здійснюватися протягом навчального року ( в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажання вихованців і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на конкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються ХДЦЕВУМ.

Для зарахування вихованців необхідна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у відповідних гуртках.

Режим щоденної роботи встановлюється ХДЦЕВУМ на основі рекомендацій МОН.

У канікулярні святкові та неробочі дні ХДЦЕВУМ працює за окремим планом, затвердженим його директором.

 1. ХДЦЕВУМ забезпечує безпечні умови навчання, виховання,   охорони здоров’я, праці та відпочинку учасникам навчально-виховного процесу.

 2. Відволікання вихованців ХДЦЕВУМ за рахунок навчального часу до робіт і здійснення заходів, не пов’язаних з навчальним процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

 3. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання ХДЦЕВУМ класифікуються відповідно до законодавства України у галузі позашкільної освіти.

 4. Початок і закінчення занять у ХДЦЕВУМ визначаються його директором у відповідності з Правилами внутрішнього розпорядку та режиму роботи, розкладу занять.

Розклад занять затверджується директором ХДЦЕВУМ з урахуванням найбільш сприятливого режиму праці та відпочинку вихованців, їх вікових особливостей і встановлених санітарно-гігієнічних норм.

 1. Тривалість одного заняття в гуртках (секціях, творчих об’єднаннях тощо), чисельність вихованців у них визначається законодавством у галузі позашкільної освіти.

 2. ХДЦЕВУМ може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях інших навчально-виховних закладів, стадіонів, громадських організацій та культових установ, споруд тощо.

 3. Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу ХДЦЕВУМ здійснює через інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об’єднань.

 4. У ХДЦЕВУМ можуть функціонувати методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об’єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.

 5. Випускникам ХДЦЕВУМ, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, можуть видаватися свідоцтва (посвідчення) встановленого зразка.

  Учасники навчально-виховного процесу

 1. Учасниками навчально-виховного процесу в ХДЦЕВУМ є:

вихованці;

директор, його заступники, інші педагогічні працівники та спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу, та інші;

батьки вихованців або особи, які їх замінюють;

представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у здійсненні навчально-виховного процесу.

 1. Права та обов’язки вихованців, педагогічних та інших працівників ХДЦЕВУМ, батьків або осіб, які їх замінюють, визначаються Конституцією України, Законом України «Про позашкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

 2. Вихованці ХДЦЕВУМ мають гарантоване державою право на:

здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

добровільний вибір виду діяльності;

навчання у декількох гуртках, групах та зміну їх упродовж року;

безпечні та нешкідливі умови навчання і праці;

користування навчальною, науковою, матеріально-технічною базою ХДЦЕВУМ;

участь у різних видах навчальної, науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах та інших організаційно-масових заходах;

участь в органах громадського самоврядування ХДЦЕВУМ;

вільне вираження поглядів, переконань;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного та фізичного насильства, від дій педагогічних й інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

 1. Залучення вихованців ХДЦЕВУМ до робіт і заходів, не пов’язаних з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється.

 2. Вихованці ХДЦЕВУМ зобов’язані:

оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками;

підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватись морально-етичних норм, вимог цього Статуту;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

дбайливо ставитися до майна;

дотримуватись правил особистої гігієни.

 1. Батьки вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати та бути обраними до батьківських комітетів і органів громадського самоврядування ХДЦЕВУМ;

звертатися до органів управління освітою, директора ХДЦЕВУМ та органів громадського самоврядування закладу з питань навчання та виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ХДЦЕВУМ;

захищати законні інтереси вихованців у органах громадського самоврядування ХДЦЕВУМ та у відповідних державних, судових органах.

 1. Батьки вихованців та особи, які їх замінюють, зобов’язані сприяти здобуттю дитиною позашкільної освіти.

Педагогічні працівники ХДЦЕВУМ

 1. Права, обов’язки та соціальні гарантії педагогічних працівників ХДЦЕВУМ визначаються Конституцією України, Кодексом Законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

 2. Педагогічною діяльністю у ХДЦЕВУМ займаються особи з високими моральними якостями, які мають вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки в позашкільному навчальному закладі.

 3. Педагогічним працівником ХДЦЕВУМ може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.

 4. Педагогічні працівники ХДЦЕВУМ підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років відповідно до порядку, встановленого МОН.

 5. Педагогічні працівники ХДЦЕВУМ мають право на:

належні умови на оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів та законодавства;

щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних дні           у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

підвищення кваліфікації, стажування та перепідготовку;

 участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань  діяльності ХДЦЕВУМ, і внесення пропозицій адміністрації закладу;

вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями відповідно до їх віку, здібностей та цілей діяльності;

захист професійної честі та гідності;

захист персональних даних;

 соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

 1. Педагогічні працівники ХДЦЕВУМ зобов’язані:

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

сприяти зростанню престижу ХДЦЕВУМ;

дбайливо ставитись до майна ХДЦЕВУМ;

дотримуватись вимог охорони праці та виробничої санітарії;

на високому рівні здійснювати свою професійну діяльність, забезпечувати умови для виконання вихованцями навчальних планів, сприяти розвитку здібностей і обдарувань вихованців;      сприяти забезпеченню збереження здоров’я вихованців, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність вихованця;

виконувати вимоги цього Статуту та Правила внутрішнього розпорядку.

 1. Педагогічні працівники ХДЦЕВУМ несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.

 2. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством, забороняється.
 3. Керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань ХДЦЕВУМ працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.
 4. Обсяг педагогічного навантаження у ХДЦЕВУМ визначається та затверджується директором закладу згідно із законодавством.

Перерозподіл педагогічного навантаження впродовж навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців закладу  впродовж  навчального року або письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю.

Управління діяльністю ХДЦЕВУМ

 1.  Управління діяльністю ХДЦЕВУМ здійснюється на основі принципів гуманізму, співробітництва, цілеспрямування, поєднання колегіального, одноосібного та громадського управління відповідно до законодавства.
 2. Безпосереднє керівництво ХДЦЕВУМ здійснює його директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом МОН за поданням органу управління освітою Хмельницької обласної державної адміністрації.

Директором ХДЦЕВУМ може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН.

 1. Директор ХДЦЕВУМ:

здійснює керівництво педагогічним колективом ХДЦЕВУМ, визначає структуру ХДЦЕВУМ, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників, організовує його навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову роботу, забезпечує виконання завдань, передбачених цим Статутом;

представляє ХДЦЕВУМ в усіх підприємствах, установах, організаціях і громадських об’єднаннях без доручення, звітує перед органом управління освітою Хмельницької обласної державної адміністрації та МОН;

складає та подає на затвердження до органу управління освітою Хмельницької обласної державної адміністрації план роботи на рік та штатний розпис ХДЦЕВУМ;

установлює надбавки,  доплати, премії працівникам ХДЦЕВУМ в межах затвердженого кошторису відповідно до Колективного договору, затвердженого на загальних зборах трудового колективу;

організовує виконання кошторису доходів і видатків ХДЦЕВУМ, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ХДЦЕВУМ;

призначає на посади на умовах трудового договору (контракту), у тому числі на конкурсній основі, та звільняє з посад працівників ХДЦЕВУМ відповідно до законодавства України;

застосовує заходи дисциплінарного стягнення до працівників ХДЦЕВУМ;

контролює раціональне використання бюджетних коштів згідно з нормативами, затвердженими Міністерством фінансів України;

впроваджує та контролює розширення надходження спеціального фонду бюджету ХДЦЕВУМ з наступним їх використанням;

створює необхідні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;

дотримується вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, техніки безпеки;

видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, контролює їх виконання;

здійснює контроль за своєчасним проходженням працівниками ХДЦЕВУМ обов’язкових медичних оглядів;

контролює та несе відповідальність за виконання покладених на ХДЦЕВУМ завдань, фінансово-господарську діяльність, стан і збереження майна, переданого в користування ХДЦЕВУМ;

забезпечує дотримання прав вихованців на захист від фізичного або психічного насильства;

дає дозвіл на участь у навчально-виховному процесі діячів культури, мистецтва, членів творчих спілок, працівників навчальних закладів, установ, організацій, інших юридичних або фізичних осіб;

створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, вихованців, для використання та впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

дотримується умов Колективного договору та цього Статуту;

забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх економічного, правового і професійного навчання в інститутах післядипломної освіти МОН або за договорами в інших навчальних    закладах та стажування безпосередньо в організаціях, включаючи обов’язкове особисте підвищення кваліфікації або перепідготовку протягом терміну дії контракту (але не рідше одного разу на п’ять років);

захищає відомості, що складають державну, службову та комерційну таємницю відповідно до Законів України «Про державну таємницю» та «Про інфо­рмацію»;

дотримується законодавства, вживає заходи щодо удоскона­лення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни; щодо створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також додержання прав пра­цівників, гарантованих законодавством про працю;

виконує показники ефективності використання державного майна, а також показники майнового стану позашкільного навчального закладу та його збереження;

здійснює своєчасно розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками та іншими організаціями; своєчасно і повному обсязі вносить платежі до бю­джету, включаючи внески до Пенсійного фонду; виконує кошториси доходів і видатків позашкільного навчального закладу, не допускає заборгованості заробітної плати та оплати за спожиті енергоносії і комунальні послуги та дотримання споживання їх в межах доведених лімітів;

дотримується порядку обслуговування і використання бюджетних коштів та порядку здійснення розрахунків;

несе персональну відповідальність щодо запобігання проявам корупції та хабарництва у позашкільному навчальному закладі;

забезпечує своєчасне подання фінансової та статистичної звітності, а також необхідні відомості про майновий стан і стан навчально-виховної роботи позашкільного навчального закладу;

щорічно звітує про виконання умов контракту перед МОН та загальними зборами трудового колективу позашкільного навчального закладу  з питань, що відносяться до їх компетенції, як органу громадського самоврядування, а також з питань дотримання в позашкільному навчальному закладі законодавст­ва України про працю, нормативно-правових актів МОН, порядку обслуговування і використання спеціального фонду бюджету.

Директор має право:

розробляти в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та подавати його на затвердження до органу управління освітою Хмельницької обласної державної адміністрації;

видавати у межах своєї компетенції накази і розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами ХДЦЕВУМ;

представляти ХДЦЕВУМ без довіреності у державних та інших       органах, установах, організаціях, підприємствах України;

розпоряджатися коштами ХДЦЕВУМ в межах кошторису доходів і видатків навчального закладу відповідно до законодавства;

укладати господарські та інші угоди,  видавати довіреності, відкривати банківські рахунки;

приймати на посади та звільняти з посад працівників закладу відповідно до законодавства про працю, затверджувати відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки;

заохочувати працівників, вихованців; застосовувати передбачені законодавством стягнення;

формувати контингент вихованців, відраховувати та поновлювати осіб, які навчаються у ХДЦЕВУМ, відповідно до законодавства;

контролювати виконання навчальних планів і програм;

контролювати дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

контролювати якість роботи викладачів, організацію навчально-виховної та культурно-масової роботи, стан фізичного виховання і здоров’я працівників і вихованців;

створювати робочі та дорадчі органи, визначати їх повноваження;

подавати на затвердження вищому органу громадського самоврядування ХДЦЕВУМ Правила внутрішнього розпорядку та режиму роботи  ХДЦЕВУМ,  Колективний договір і, після прийняття рішення органом громадського самоврядування, підписувати його;

затверджувати робочі навчальні плани та програми гуртків ХДЦЕВУМ;

делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів. При цьому відповідальність за виконання делегованих повноважень покладається на директора та його заступників;

здійснювати міжнародні зв’язки з питань, що віднесені до його компетенції;

встановлювати згідно з діючим законодавством премії, доплати та надбавки до посадових окладів і ставок заробітної плати працівникам ХДЦЕВУМ;

вирішувати інші питання, віднесені до компетенції директора актами законодавства та цим Статутом.

 1. Органом громадського самоврядування ХДЦЕВУМ є загальні збори трудового колективу, що скликаються не рідше ніж один раз на рік.

Рішення загальних зборів вважаються правомірними, якщо в роботі бере участь понад 50% їх членів.

Чергові загальні збори колективу ХДЦЕВУМ скликаються його директором.

Загальні збори ХДЦЕВУМ: приймають Статут, вносять зміни до нього, затверджують Правила внутрішнього розпорядку та режиму роботи ХДЦЕВУМ, приймають колективні договори тощо.

 1. Загальні збори трудового колективу ХДЦЕВУМ:

обирають раду ХДЦЕВУМ, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради ХДЦЕВУМ;

розглядають питання фінансово-господарської діяльності ХДЦЕВУМ;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності ХДЦЕВУМ.

 1. У період між загальними зборами трудового колективу діє педагогічна рада ХДЦЕВУМ.
 2. Педагогічна рада є колегіальним органом управління ХДЦЕВУМ. Її повноваження визначаються Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433. Головою педагогічної ради є директор ХДЦЕВУМ. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб ХДЦЕВУМ. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.

Рішення педагогічної ради є обов’язковими для виконання всіма педагогічними працівниками ХДЦЕВУМ.

 1. У ХДЦЕВУМ і діє методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники та інші учасники навчально-виховного процесу.

Методична рада є дорадчим органом.

Методична рада:

координує методичну, організаційно-масову та навчально-виховну діяльність ХДЦЕВУМ;

розглядає повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-виховної, інструктивно-методичної та організаційно-масової роботи, приймає рішення щодо їх доцільності;

вивчає, узагальнює та поширює передовий педагогічний досвід;

обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо вдосконалення діючих;

поширює інновації в системі позашкільної освіти тощо.

 1. У ХДЦЕВУМ можуть функціонувати методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об’єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.
 2. Для вдосконалення форм і методів навчально-виховної роботи, розвитку творчих ініціатив педагогічного колективу ХДЦЕВУМ можуть бути створені координаційна, наукова, науково-методична та інші ради.

Міжнародне співробітництво

 1. ХДЦЕВУМ має право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами, іншими творчими об’єднаннями із зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
 2. ХДЦЕВУМ за наявності належної матеріально-технічної та культурно-освітньої бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

 Майно ХДЦЕВУМ

 1.  Матеріально-технічна база ХДЦЕВУМ включає будівлі, приміщення, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, що передаються МОН для здійснення діяльності ХДЦЕВУМ та вартість яких відображається в його балансі.
 2. Майно ХДЦЕВУМ, у тому числі: будівля, комунікації, обладнання, засоби навчання та інші об’єкти є об’єктами державної власності, що закріплюються за ХДЦЕВУМ на праві оперативного управління.

Функції управління майном, яке закріплено за ХДЦЕВУМ, здійснює МОН.

 1. ХДЦЕВУМ несе відповідальність перед МОН за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.
 2. ХДЦЕВУМ користується безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований.
 3. Майно та земельна ділянка, що знаходиться в спільному користуванні з іншими закладами освіти, закріплені за ХДЦЕВУМ, не можуть бути предметом застави, а також не підлягають вилученню або передачі у власність, а також оренду (суборенду) юридичним і фізичним особам без згоди МОН, крім передбачених законодавством випадків.
 4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених законодавством. Збитки, завдані ХДЦЕВУМ внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства.
 5. Списання майна ХДЦЕВУМ здійснюється у спосіб, передбачений Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 р. № 1314.
 6. ХДЦЕВУМ має право отримувати безкоштовно від суб’єктів господарювання техніку, обладнання, матеріали, будівлі, споруди, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси, у порядку, визначеному законодавством.
 7. Передача ХДЦЕВУМ з державної у комунальну власність здійснюється відповідно до законодавства.

Джерела надходжень та порядок їх використання

 1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення ХДЦЕВУМ визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», іншими законодавчими актами.

ХДЦЕВУМ є неприбутковим позашкільним навчальним закладом та користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством.

Всі доходи (прибутки) ХДЦЕВУМ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ХДЦЕВУМ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків його діяльності, визначених цим Статутом.

Забороняється розподіл отриманих прибутків або їх частини серед засновників (учасників), членів колективу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) тощо.

Обсяги бюджетного фінансування ХДЦЕВУМ не можуть зменшуватися за наявності інших джерел фінансування.

 1. Додаткові джерела фінансування ХДЦЕВУМ визначаються Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами.
 2. Додатковими джерелами фінансування є:

кошти за надання платних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами і закладами системи освіти»;

доходи від здачі в оренду без права викупу приміщень, обладнання та іншого майна тим організаціям, які створюють умови для діяльності ХДЦЕВУМ;

благодійні кошти фізичних осіб, приватних підприємств та організацій;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»;

 інші надходження, здобуті на підставах, не заборонених законодавством України.

 1. Кошти, що надходять ХДЦЕВУМ від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, спрямовуються на видатки згідно з кошторисом, затвердженим установленим порядком.
 2. Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України ХДЦЕВУМ протягом бюджетного періоду може отримувати видатки на його функціонування одночасно з різних бюджетів, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або за рішенням Кабінету Міністрів України.
 3. ХДЦЕВУМ відповідно до законодавства звільняється від оподаткування доходів.
 4. Невикористані в поточному році бюджетні та спеціальні кошти не можуть бути вилучені з розрахунків ХДЦЕВУМ.
 5. ХДЦЕВУМ у здійсненні фінансово-господарської діяльності має право:

самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до цього Статуту;

користуватися пільгами, встановленими законодавством для закладів системи освіти;

отримувати будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та ін. від органів державної влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

залишати у своєму розпорядженні та використовувати на розвиток матеріально-технічної бази кошти від здачі в оренду приміщень, реалізації в установленому порядку обладнання, інвентарю;

розвивати власну матеріально-технічну базу;

відкривати рахунки у банках України;

користуватися безоплатно земельною ділянкою, на якій він розташований.

 1. ХДЦЕВУМ самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і фінансовий облік своєї роботи, складає і подає в установленому порядку статистичну звітність до органів, яким законодавством України надано право здійснювати контроль за відповідними видами діяльності. Порядок проведення бухгалтерського обліку та звітності ведеться відповідно до законодавства. ХДЦЕВУМ, як позашкільний навчальний заклад державної форми власності, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідних актів МОН, Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 26 січня 2011 р. № 59, та інших нормативно-правових актів, складає затверджені форми місячної, квартальної та річної зведеної звітності й подає їх до МОН, органів Головного управління державної казначейської служби України Хмельницькій області, органу управління освітою Хмельницької обласної державної адміністрації, Державного комітету статистики, Державної фіскальної служби України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
 2. Директор та бухгалтер ХДЦЕВУМ несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерських і статистичних звітів.
 3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю ХДЦЕВУМ здійснюється відповідно до законодавства.
 4. ХДЦЕВУМ має право в межах фонду заробітної плати установлювати заохочувальні виплати відповідно до законодавства України.
 5. Розрахунки, облік та звітність з фінансово-господарської діяльності ведуться відповідно до законодавства.

 Контроль за діяльністю ХДЦЕВУМ

 1.  Державний контроль за діяльністю ХДЦЕВУМ здійснюють МОН та орган управління освітою Хмельницької обласної державної адміністрації.
 2. ХДЦЕВУМ безпосередньо підпорядкований і підзвітний МОН та органу управління освітою Хмельницької обласної державної адміністрації.

ХДЦЕВУМ веде оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та статистичну звітність в установленому законодавством порядку.

 1. Основною формою державного контролю за діяльністю ХДЦЕВУМ є його державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОН.

 Порядок внесення змін до Статуту

 1.  Зміни до цього Статуту, запропоновані до розгляду рішенням педагогічної ради, погоджуються загальними зборами трудового колективу та затверджуються МОН шляхом викладення у новій редакції.
 2. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення його в новій редакції, що затверджується і погоджується в тому ж порядку, що і сам Статут.

Порядок реорганізації та ліквідації ХДЦЕВУМ

 1.  Рішення про реорганізацію або припинення юридичної особи ХДЦЕВУМ приймає МОН. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення) ХДЦЕВУМ здійснюється згідно із законодавством.
 2. У разі реорганізації ХДЦЕВУМ вся сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступника (-ів).
 3. Ліквідація ХДЦЕВУМ, здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), яка утворюється у відповідності до законодавства. ХДЦЕВУМ вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 4. У разі ліквідації або реорганізації ХДЦЕВУМ його вихованцям гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства.

У разі ліквідації або реорганізації ХДЦЕВУМ вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства.

5. У разі ліквідації ХДЦЕВУМ (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення) його активи повинні бути передані одному, або кільком неприбутковим закладам (організаціям) відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.