КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді на 2017-2021 роки

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторонами цього колективного договору є: Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді (далі Центр) в особі Григорчук Тетяни Володимирівни – директора (надалі іменується «Керівник») та трудового колективу в особі голови профспілкової організації Центру Курюмової Людмили Йосипівни, (надалі іменується «Представник»).

1.2. Цей колективний договір є актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між Керівником та трудовим колективом Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді на основі взаємного узгодження інтересів сторін, гарантує захист прав та інтересів усіх працівників.

1.3. Умови цього колективного договору є обов’язковими для Сторін, які його підписали. Ці умови у випадку будь-яких суперечок і розбіжностей не можуть трактуватися як такі що, у порівнянні з чинним законодавством України, погіршують становище працівників. Інакше такі умови визначаються недійсними.

1.4. Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників Центру, є обов’язкові як для Керівника і його управлінського персоналу, так і для кожного члена трудового колективу Центру.

1.5. Жодна із Сторін не може в односторонньому порядку припинити його дію або виконання своїх зобов’язань за цим колективним договором.

1.6. Цей колективний Договір укладений терміном на 5 років і набирає чинності з дня його підписання Сторонами. Після закінчення строку його дії він продовжує діяти до перегляду існуючого або укладення нового колективного Договору.

1.7. Всі додатки до колективного Договору укладаються у письмовій формі та є його невід’ємною частиною.

1.8. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності й аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення Договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішенні всіх питань, що є предметом Договору. Сторони визнають Договір основним документом соціального партнерства та взаємодії, що встановлює загальні принципи проведення узгодженої соціально-економічної політики в Центрі, спрямованої на підвищення ефективної діяльності. Прийняті за цим Договором зобов’язання та домовленості обов’язкові для виконання сторонами. Положення колективного Договору є мінімальними гарантіями, обов’язковими для врахування сторонами під час ведення колективних переговорів та здійснення виробничої діяльності.

1.9. Керівник Центру забезпечує виконання колективного Договору, інформує трудовий колектив про хід його виконання та щорічно звітує про результати його виконання на зборах трудового колективу.

1.10. Представник контролює виконання умов колективного Договору, звітує про його виконання на зборах трудового колективу, а у разі порушень умов цього Договору направляє директору подання з вимогою усунути ці порушення.

1.11. Члени трудового колективу Центру зобов’язуються дотримуватись трудової дисципліни, вимог посадових інструкцій, якісно та своєчасно виконувати виробничі та службові завдання, заслуховувати звіти керівника і голови профспілкової організації про виконання колективного Договору.

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПРАЦІ, ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ.

2.1. Будь-який трудовий договір (контракт), укладений Керівником із працівником, не може суперечити цьому колективному договору у тому, що працівникові надається менше прав за трудовим договором (контрактом), ніж за цим колективним договором.

2.2. Окрім визначених цим колективним договором або чинним трудовим законодавством випадків, Керівник не вправі вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (контрактом), укладеним між Керівником та працівником.

2.3. Кожен працівник зобов’язаний сумлінно, якісно і належно виконувати свої обов’язки, працювати чесно і добросовісно, дотримуватись дисципліни праці, вчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації уповноважених ними осіб, вимоги нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися до майна власників, на прохання адміністрації закладу негайно представляти звіти про виконання своїх безпосередніх обов’язків.

2.4. Працівники можуть бути звільнені з роботи у випадку зміни в організації навчального процесу, при скороченні чисельності штату. У цих випадках вони персонально попереджаються Керівником про майбутнє звільнення не пізніше ніж за два місяці. При цьому Керівник надає працівнику іншу роботу за спеціальністю, а у випадку неможливості або при відмові працівника від запропонованої йому роботи останній працевлаштовується самостійно. При звільненні працівника йому виплачується вихідна допомога згідно законодавства.

2.5. Звільнення працівників допускається тільки після використання всіх наявних і додатково створених можливостей для забезпечення зайнятості у закладі.

  1. НОРМУВАННЯ Й ОПЛАТА ПРАЦІ, СИСТЕМА, РОЗМІРИ ЗАРПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ

3.1. Заробітна плата виплачується за місцем роботи у національній валюті України 15 і 30 числа кожного місяця, а у випадку, якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем – напередодні цього дня. Заробітна плата за час чергової відпустки виплачується не менше ніж за три дні до початку відпустки при своєчасності подачі заяви працівником в терміни виплати заробітної плати.

3.2. Заробітна плата працівників Центру складається з посадових окладів, доплат, надбавок, премій тощо. Всі накази, які пов’язані із заробітною платою обов’язково погоджуються з профспілковим комітетом Центру.

3.3. Преміювання працівників (додаток 4) здійснювати за підсумками навчально-виховної, навчально-методичної та фінансово-господарської діяльності за місяць, квартал, півріччя, рік; за результатами проведених заходів, спрямованих на підтримку і розвиток іміджу і ділової репутації закладу (організація та участь у проведенні конкурсів, семінарів, виставок, олімпіад тощо), за підсумками роботи у наданні платних послуг, за якість і своєчасність підготовки навчальних приміщень до навчального року та зимового періоду, за виконання додаткових господарських робіт, за підсумками роботи та з нагоди свят: «День працівника освіти», «День Конституції», «День незалежності України», «Міжнародний жіночий день», «День заснування закладу». Встановлення розміру премій та їх надання працівникам закладу здійснюється за погодження з Представником. Премії надаються працівникам, які не мали впродовж року дисциплінарних стягнень.

3.4. Економію фонду заробітної плати, що утворилась у закладі, використовувати для виплату матеріальної допомоги, премій і надбавок до зарплати працівникам Центру.

3.5. Установлюється мінімальна заробітна плата в розмірі 100 % від мінімального рівня, встановленого державою. Тарифікація працівників здійснюється відповідно до Єдиної тарифної сітки в порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами).

3.6. Звіти про оплату праці працівників надаються іншим органам і особам тільки у випадках, передбачених законодавством.

3.7. Оплату робочого часу за вимушені простої (з розрахунку місячної норми робочого часу) не з вини працівника проводити відповідно до чинного законодавства, але не нижче мінімального розміру заробітної плати, гарантованого державою.

3.8. При укладанні трудового договору (контракту) адміністрація доводить до відома працівника розмір, порядок і строки виплати заробітної плати, умови, відповідно до яких можуть здійснюватися утримання з заробітної плати.

3.9. Робота у святкові, неробочі і вихідні дні працівників компенсується додатковим вихідним днем впродовж місяця, а також робота у святкові дні для сторожів оплачується в подвійному розмірі.

3.10. Усі питання, що стосуються заробітної плати і преміювання, узгоджуються Керівником з Представником.

3.11. Працівникам надаються гарантії та компенсації при службових відрядженнях, при переїзді по роботі в іншу місцевість та інші виплати, передбачені законодавством, в межах наявності фінансування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.